راضیه راستگو

درباره من

دکتر راضیه راستگو
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

راضیه راستگو، دارای مدرک دکتری هوش مصنوعی می باشد. ایشان همکاری های بین المللی و نیز ملی با دانشگاه بارسلونا اسپانیا، دانشگاه تگزاس آمریکا و پژوهشگاه دانش های بنیادی داشته است. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان، بینایی رایانه، یادگیری عمیق و زبان اشاره ناشنوایان می باشند....

محقق گوگل

(1403/2/4)

استنادات

925

h-index

11

i10-index

15

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/4)

استنادات

522

مقالات

20

h-index

8

مؤلفین همکار

11

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکترا-هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد، هوش مصنوعی

کارشناسی، مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

تجارب

پژوهشگر پسادکتری

1399 - تاکنون

همکاری با پژوهشگاه دانش های بنیادین

ایران

1399 - تاکنون

همکاری با گروه تحقیقاتی VLM Research Lab

دانشگاه تگزاس، آمریکا

1395 - تاکنون

عضو گروه تحقیقاتی HUPBA

دانشگاه بارسلونا - اسپانیا

1400 - تاکنون

مدیر اجرایی نشریه مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

یادگیری عمیق، ابزارها و کاربردها

اولویت های پژوهشی

زبان اشاره ناشنوایان

یادگیری عمیق

بینایی کامپیوتر

هوش مصنوعی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A deep co-attentive hand-based video question answering framework using multi-view skeleton
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, سرخیو اسکالرا
Improvement of 3D Mesh Simplification using Normal Vector Diversity
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9112921002, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
TriHorn-Net: A model for accurate depth-based 3D hand pose estimation
Expert Systems with Applications(2023)
محمد رضایی, ^راضیه راستگو*, Vassilis Athitsos
Copy-Move Forgery Detection Using Fast Retina Keypoint (FREAK) Descriptor
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9111921007, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
Real-time face verification on mobile devices using margin distillation
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
9711920028, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
ZS-GR: zero-shot gesture recognition from RGB-D videos
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2023)
^راضیه راستگو*, ^کوروش کیانی, Sergio Escalera
A Deep Learning-based Model for Gender Recognition in Mobile Devices
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2023)
9711920014, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
Fast mesh saliency detection using normal vector diversity/تشخیص سریع برجستگی مش با استفاده از تنوع برداری نرمال
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9112921002, ^کوروش کیانی*, ^راضیه راستگو
شبکه عصبی کانولوشنال سه جریانی با طبقه بندی رای برای تشخیص حواس پرتی راننده/Three-Stream Convolutional Neural Network With Voting Classifier for Driver Distraction Detection
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9711126023, ^راضیه راستگو*
Deep-Disaster: Unsupervised Disaster Detection and Localization Using Visual Data
26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)(2022-08-21)
سرور شکاری زاده*, ^راضیه راستگو, Saif Al-Kuwari, محمد سبکرو
بهبود دقت بازيابي تصوير با استفاده از شبكه هاي زايشي عميق
چاجي عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دفت تشخيص خواب آلودگي رانندگان با استفاده از يادگيري عميق
عسكري حوا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تبديل متن به تصوير با استفاده از يادگيري عميق
ناظريه الياس(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت خوشه بندي بدافزارها با استفاده از يادگيري عميق
ابراهيمي محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تشخيص اعداد فارسي گفتاري با استفاده از يادگيري عميق
غلامي اميد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Hand sign language recognition using multi-view hand skeleton
Expert Systems with Applications(2020)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
Video-based isolated hand sign language recognition using a deep cascaded model
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, segio Scalera
Sign language recognition: A deep survey
Expert Systems with Applications(2021)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
Hand pose aware multimodal isolated sign language recognition
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2021)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
Real-time isolated hand sign language recognition using deep networks and SVD
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2022)
^راضیه راستگو, ^کوروش کیانی*, Sergio Escalera
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب اول: ماشین بولتزمان محدود شده و شبکه باور عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب اول: ماشین بولتزمان محدود شده و شبکه باور عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب دوم: شبکه عصبی کانولوشن)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب دوم: شبکه عصبی کانولوشن)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب سوم: شبکه های عصبی متوالی عمیق)
لذت آموزش گام به گام یادگیری عمیق با مثال عددی (کتاب سوم: شبکه های عصبی متوالی عمیق)
ارائه ی پایگاه داده جمله های زبان اشاره فارسی(مجری اول)
(2023-05-08)
طراحی طبقه بند مقاوم بر روی داده های حجیم و شبکه های اجتماعی(ناظر)
(2024-02-05)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
رایانش ابری_لکچر نهم   (60 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر هشتم   (57 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر هفتم   (64 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر هفتم   (117 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر ششم   (103 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر پنجم   (108 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر چهارم_بخش سوم   (90 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس هفتم   (55 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس ششم_بخش سوم   (50 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس ششم_بخش دوم   (53 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس ششم_بخش اول   (55 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر دهم   (51 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر نهم   (47 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر هشتم   (52 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر هفتم   (51 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر ششم   (48 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس پنجم_بخش سوم   (52 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس پنجم_بخش دوم   (39 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس پنجم_بخش اول   (49 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس چهارم   (46 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس سوم_بخش سوم   (37 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس سوم_بخش دوم   (33 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس سوم_بخش اول   (33 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر چهارم_بخش دوم   (124 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر پنجم   (96 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر ششم   (60 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر پنجم   (61 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر چهارم   (75 بار دانلود)
رایانش ابری_لکچر سوم   (63 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر چهارم_بخش اول   (132 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر سوم   (131 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر چهارم   (102 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر سوم   (84 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس اول_بخش سوم   (77 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس دوم_بخش سوم   (74 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس دوم_بخش دوم   (86 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس دوم_بخش اول   (91 بار دانلود)
لکچر دوم رایانش ابری   (82 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس اول_بخش دوم   (84 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر دوم   (137 بار دانلود)
لکچر اول رایانش ابری   (82 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر دوم   (169 بار دانلود)
نمونه کلمات درس اول_بخش اول   (85 بار دانلود)
زبان تخصصی_درس اول_بخش اول   (126 بار دانلود)
هوش مصنوعی پیشرفته_لکچر اول   (208 بار دانلود)
ساختمان داده_لکچر اول   (160 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
هوش مصنوعی پیشرفته   (9 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
برنامه نویسی کامپیوتر   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
تجارت الکترونیکی   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
رایانش ابری   (9 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : نرم افزار
رایانش تکاملی   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
ساختمان داده   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
کارگاه متلب   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
یادگیری ماشین   (14 بار دانلود)
رشته : Computer Engineering , گرایش : هوش مصنوعی
زبان تخصصی   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
الگوریتم پیشرفته   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : نرم افزار
مباحث ویژه در هوش مصنوعی   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rrastgoo@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس